Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
REGULAMIN NABORU

Regulamin naboru do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

W Zespole Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Specjalne,

- Szkoła Podstawowa Nr 14,

- Gimnazjum nr 6,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

ustala się następujące kryteria rekrutacji:

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Wsoli dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
 2. Podstawą przyjęcia do wszystkich typów szkół oraz przedszkoli wchodzących
  w skład zespołu jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
 1. podania rodziców (prawnych opiekunów)  o przyjęcie dziecka do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły, wniosek do pobrania tutaj,
 2. aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na etap nauki, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 3. skierowania organu prowadzącego,
 4. świadectwa ukończenia szkoły na danym etapie,
 5. dodatkowo w przypadku przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 1. O przyjęciu do ZSS decyduje możliwość utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego.
 2. Rekrutacja uczniów do wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny.
 3. Po zamknięciu rekrutacji dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola ,szkół wchodzących w skład zespołu pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów), oczekując na zwolnienie się miejsca lub utworzenie nowej klasy za zgodą organu prowadzącego.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1438
Wprowadzony przez: Sylwester Mikosiński
Data opublikowania: 2014-03-02 23:50:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-03-03 00:04:54 Sylwester Mikosiński
2014-03-03 00:03:55 Sylwester Mikosiński
2014-03-03 00:02:30 Sylwester Mikosiński
2014-03-02 23:52:27 Sylwester Mikosiński Publikacja artykułu